Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Struktura organizacyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Struktura organizacyjna

KOLEGIA, INSTYTUTY, KATEDRY

Kolegium Analiz Ekonomi​cznych (Collegium of Economi​c Analysis):

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne (Collegium of Socio-Economics):
 • Biuro Kolegium
 • Instytut Bankowości (Institute of Banking)
  • Katedra Bezpieczeństwa Systemu Bankowego (Department of Banking Safety Net)
  • Zakład Bankowości Detalicznej i Korporacyjnej (Retail and Corporate Banking Unit (IB))
  • Zakład Bankowości Inwestycyjnej (Investment Banking Unit)​​
  • Zakład Doradztwa i Usług Finansowych (Advisory and Financial Services Unit)
  • Zakład Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Financial Risk Management Unit)
 • Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (Institute of Philosophy, Sociology and Economic Sociology)
  • Zakład Filozofii (Philosophy Unit)
  • Zakład Socjologii (Sociology Unit)
  • Zakład Socjologii Ekonomicznej (Economic Sociology Unit)
 • Instytut Gospodarstwa Społecznego (Institute of Social Economy)
  • Katedra Polityki Społecznej​
  • Katedra Ubezpieczenia Społecznego​ (Department of Social Insurance)
  • Zakład Polityki Edukacyjnej i Naukowej (Educational and Scientific Policy Unit)
 • Instytut Studiów Międzynarodowych (Institute of International Studies)
  • Katedra Studiów Politycznych (Department of Political Studies)   
  • Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego (International Security Unit)
  • Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej (Middle East and Central Asia Unit) 
  • Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej (International Economic Policy Unit)
 • Katedra Administracji Publicznej (Department of Public Administration)
 • Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej (Department of Economic and Social History)
 • Katedra Polityki Publicznej (Department of Public Policy)
  • Zakład Polityki Regionanej i Lokalnej (Regional and Local Policy Unit)  
 • Katedra Skarbowości (Department of Treasury)
 • Katedra Teorii Ekonomii​ (Department of Economic Theory)
  • Zakład Prawa Podatkowego (Tax Law Unit) 
 • Katedra Unii Europejskiej im. J. Monneta (Jean Monnet Chair of the European Union)
Kolegium Gospodarki Światowej (Collegium of World Economy):
 • Biuro Kolegium   
 • Instytut Gospodarki Światowej (World Economy Research Institute)
  • Katadra Badań Gospodarek Azji Wschodniej (Department of East Asian Economic Studies)
  • Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej (German Economy Research Department)
  • Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych (Global Economic Interdependence Department)
 • Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej (Institute of International Economic Policy)
  • Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną​ (Tourism Economy Research Unit)
  • Zakład Konkurencyjności Międzynarodowej (International Competitiveness Unit)
  • Zakład Międzynarodowej Polityki Finansowej (Internation​al Financial Policy Unit​)
  • Zakład Unii Europejskiej (European Union Unit)
 • Instytut Ekonomii Międzynarodowej (Institute of International Economics​)
 • Katedra Biznesu Międzynarodowego (Department of International Business)
 • Katedra Ekonomii II (Department of Economics II)
  • Zakład Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej (Institutional Economics and Political Economy Unit)  
  • Zakład Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego​ (Macroeconomics and Public Economics Unit) 
 • Katedra Ekonomii Biznesu (Department of Business Economics)
 • Katedra Finansów Międzynarodowych (Department of International Finance)
 • ​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego (Department of European Integration and Legal Studies​)
 • ​Katedra Marketingu Międzynarodowego (Department of International Marketing)  
 • Katedra Rynków Kapitałowych (Department of Capital Markets)
 • Katedra Zarządzania Międzynarodowego (Department of International Management​)
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (Collegium of Business Administration):
 • Biuro Kolegium
 • Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji (Institute of Corporate Finance and Investment)
  • Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw (Corporate Bankruptcy Research Unit)
  • Zakład Cyfrowych Finansów FINTECH
  • Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (Corporate Finance Management Unit)
  • Zakład Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Unit)
 • Instytut Kapitału Ludzkiego (Institute of Human Capital)
  • Zakład Systemów Zarządzania (Management Systems Unit)
  • Zakład Zachowań Organizacyjnych (Organizational Behavior Unit)
  • Zakład Zarządzania Kapitałem Ludzkim (Human Capital Management Unit)
 • Instytut Przedsiębiorstwa (Institute of Enterprise)
  • Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu (Entrepreneurship and Business Environment Unit​)
  • Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego (Family Business Unit)
  • Zakład Zarządzania Innowacjami (Innovation Management Unit)
 • Instytut Rynków i Konkurencji (Institute of Markets and Competition)
  • Zakład Analizy Rynków (Market Analysis Unit)
  • Zakład Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego
  • Zakład Strategii Konkurencji (Competition Strategy Unit)
 • Instytut Zarządzania Wartością (Institute of Value Management)
  • Zakład Aksjologii i Pomiaru Wartości (Axiology and Value Measurement Unit)
  • Zakład Marketingu Wartości (Value-Based Marketing Unit)
 • Katedra Geografii Ekonomicznej (Department of Economic Geography)
 • Katedra Logistyki (Department of Logistics)
 • Katedra Miasta Innowacyjnego (Department of Innovative City)
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw (Department of Administrative and Financial Corporate Law)
  • Zakład Prawa Podatkowego i Celnego (Taxes and Customs Unit)
  • Zakład Regulacji Przedsiębiorstw​ (​Enterprise Regulation Unit)
 • Katedra Rachunkowości Menedżerskiej (Department of Management Accounting)

Kolegium Zarządzania i Finansów (Collegium of Management and Finance):

 • Biuro Kolegium
 • Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych (Institute of Risk and Financial Markets)
  • Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń (Department of Risk and Insurance)
  • Zakład Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych (Speculations and Investments on Financial Markets Unit)
  • Zakład Bankowości i Bezpieczeństwa Systemu Finansowego (Banking and Financial System Security Unit)
  • ​Zakład Bankowości Tradycyjnej (​Traditional Banking Unit)
 • Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (Institute of Political Economy, Law and Economic Policy)
  • Katedra Ekonomii P​olitycznej i Historii Myśli Ekonomicznej​ (Department of Political Economy and History of Economic Thought)
  • Katedra Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza (Department of Economic Policy and Monetary Theory​)    
  • Katedra Prawa Gospodarczego (Department of Business Law)
 • Instytut Finansów (Institute of Finance)
  • Katedra Systemu Finansowego (Financial System Department)
  • Zakład Finansów Przedsiębiorstwa (Corporate Finance Unit)
  • Zakład Podatków (Tax Unit)
  • Zakład Rynków Kapitałowych i Finansów Behawi​oralnych​ (Capital Markets and Behavioural Finance Unit)
 • Instytut Rachunkowości (Institute of Accounting)
  • Zakład Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Unit)
  • Zakład Rachunkowości Informatycznej (IT Accounting Unit)
  • Zakład Rachunkowości Zarządczej (Managerial Accounting Unit)
 • Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności (Institute of Infrastructure, Transport and Mobility​)
  • Katedra Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością (Department of Infrastructure and Mobility Studies)
  • Katedra Biznesu ​w Transporcie (Department of Business in Transport)
 • Instytut Zarządzania (Institute of Management)
  • Katedra Badań Zachowań Konsumentów (Department of Consumer Behavior Research
  • Katedra Zarządzania Projektami (Department of Project Management)
  • Katedra Zarządzania Strategicznego (Department of Strategic Management)
  • Katedra Zrównoważonego Biznesu (Department of Sustainable Buisness) 
  • Zakład Strategii Międzynarodowych (International Strategies Unit)
  • Zakład Strategii Personalnych ​(Personnel Strategies Unit)
 • Katedra Ekonomii Stosowanej (Department of Applied Economics)
  • Zakład Ekonomii Monetarnej​ (Monetary Economics Unit​)
  • Zakład Modelowania Ekonomicznego​
 • Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Department of Local Government Economy and Financing)
  • Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego (Finance of the Local Government Unit)
  • Zakład Rozwoju Lokalnego i Regionalnego (Local and Regional Development Unit)
  • Zakład Zarządzania i Finansowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (Municipal and Housing Economy Management and Financing Unit)
 • Katedra Rynku, Marketingu i Jakości (Department of Market, Marketing and Quality)
  • Zakład Zarządzania Jakością (Quality Management Unit)
 • Katedra Teorii Zarządzania (Department of Management Theory)


JEDNOSTKI ADMINISTRACJI

 • Archiwum SGH (SGH Archive)
 • Biblioteka SGH (SGH Library)
  • Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (Acquisitions and Collection Development Section)
  • Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej [CDE] (Information Services Section and European Documentation Centre)
  • Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych (Books Cataloguing Section)
  • Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów (Subject  Cataloguing Section)
  • Oddział Wydawnictw Ciągłych (Serials Section)
  • Oddział Udostępniania Zbiorów (Circulation Section)
 • Biuro Domów Studenta (Student Housing Office)
 • Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (Office of Accessibility and Support for People with Disabilities)
 • Biuro Kadr (HR Support Office)
 • Biuro Programów MBA (MBA Programme Office)
 • Biuro Rad Naukowych​ (​Scientific Council Office)
 • Biuro Rektora (Rector's Office)
  • Zespół Legislacji (Legislation)  
  • Zespół Organizacji (Organisational Unit)
  • Zespół Prasowy (Press Unit)
  • Zespół Promocji ​(Promotion)
 • Biuro Szkoły Doktorskiej​ (Doctoral School Office)
 • Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (Career and Alumni Centre)
 • Centrum Nauki Języków Obcych (Foreign Language Centre)
 • Centrum Otwartej Edukacji (Centre for Open Education)
 • Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (Centre for Entrepreneurship and Technology Transfer) 
 • Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury (Information Technology and Infrastructure Centre)
  • Zespół Bezpieczeństwa Informacji (Information Security Team)   
  • Zespół Infrastruktury Informatycznej i Technicznej (​IT and Technical Infrastructure Team)  
  • Zespół Instalacji Niskoprądowych (Low-Current Installations Team)
  • Zespół Rozwoju Oprogramowania (​Software Development Team)  
  • Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (IT Support Team)
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej (International Centre)
 • Centrum Współpracy z Biznesem (Centre for Corporate Relations)
 • Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (Physical Education and Sport)
 • Dział Analityki Rektorskiej (SGH Analytics)
 • Dział Analiz Ekonomicznych (Economic Analysis Office)
 • Dział Audytu Wewnętrznego (Internal Audit)
 • Dział BHP (Health and Safety)
 • Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku (Property Record and Audit)
 • Dział Inwestycji​ (Investment Office)
  • Sekcja Koordynacji Projektów
  • Sekcja Nadzoru Technicznego (Technical Supervision)
 • Dział N​auki (Research Support)
 • Dział Obsługi Projektów (Project Support Office)
 • Dział Obsługi Studentów (Student Support)
 • Dział Radców Prawnych (Legal Office)
 • Dział Rekrutacji (Admissions Office)
 • Dział Organizacji Dydaktyki (Educational Support)
 • Dział Socjalny (Social Benefits)
 • Dział Spraw Osób z Niepełnosprawnościami (Office for People with Disabilities)
 • Dział Zamówień i Logistyki​ (Procurement and Logistics)
 • Dziekanat Studium Licencjackiego (Undergraduate Studies Office)
 • Dziekanat Studium Magisterskiego (Graduate Studies Office)
 • Kancelaria Główna (SGH Mailroom)
 • Kwestura (Bursar’s Office)
  • Dział Finansowy (Financial Documents Administration)
  • Dział Księgowości Finansowej (Financial Accounting)
  • Dział Księgowości Projektowej (Project Support – Accounting)
  • Dział Planowania i Analiz (Planning and Analysis)
  • Dział Płac (Payroll)
  • Sekretariat Kwestury (Bursar's Administrative Office) 
 • Oficyna Wydawnicza SGH (SGH Publishing House)
 • Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych (Centre for Development of Economic Education)
 • Samodzielna Sekcja ds. Planowania Operacyjnego i Ochrony Informacji Niejawnych (Operational Planning and Data Protection)
 • Sekretariat KZ NSZZ „Solidarność” („Solidarność” Trade Union)
 • Sekretariat Kanclerza (Office of the Chancellor)
 • Sekretariat RZ ZNP (ZNP Trade Union)

ORGANY KOLEGIALNE
 • Senat (Senate)
 • Rada u​czelni​ (University Board)
 • Rady naukowe:
  • Rada naukowa dyscypliny ekonomia i finanse (Economics and Finance Academic Council)
  • Rada naukowa dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości (Academic Council on Management and Quality Sciences)
  • Doraźna komisja senacka do spraw dyscypliny nauki o polityce i administracji (Academic Council on Political and Administrative Sciences)
Utworzył: Maria Karaś (28.02.2013)
Opublikował: Marta URBAN (28.02.2013)
Ostatnia zmiana: 02.02.2023
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
21102.02.2023Redaktor 
21020.01.2023Redaktor 
20916.11.2022Redaktor 
20825.10.2022Redaktor 
20711.07.2022Redaktor 
20611.07.2022Redaktor 
20511.07.2022Redaktor 
20411.07.2022Redaktor 
20311.07.2022Redaktorprzeglądana
20211.07.2022Redaktor 
20125.04.2022Redaktor 
20020.04.2022Redaktor 
19905.04.2022Redaktor 
19817.02.2022Redaktor 
19704.08.2021Redaktor 
19616.07.2021Redaktor 
19516.07.2021Redaktor 
19416.07.2021Redaktor 
19313.07.2021Redaktor 
19207.06.2021Redaktor 
19106.05.2021Redaktor 
19006.05.2021Redaktor 
18926.04.2021Redaktor 
18816.03.2021Redaktor 
18704.03.2021Redaktor 
18617.02.2021Redaktor 
18528.12.2020Redaktor 
18404.12.2020Redaktor 
18301.12.2020Redaktor 
18207.10.2020Redaktor 
18107.10.2020Redaktor 
18022.09.2020Redaktor 
17918.09.2020Redaktor 
17817.09.2020Redaktor 
17708.09.2020Redaktor 
17601.09.2020Redaktor 
17531.08.2020Redaktor 
17407.08.2020Redaktor 
17303.08.2020Redaktor 
17203.07.2020Redaktor 
17126.06.2020Redaktor 
17025.06.2020Redaktor 
16916.06.2020Redaktor 
16801.06.2020Redaktor 
16701.06.2020Redaktor 
16616.04.2020Redaktor 
16506.04.2020Redaktor 
16427.03.2020Redaktor 
16302.03.2020Redaktor 
16202.03.2020Redaktor 
16102.03.2020Redaktor 
16002.03.2020Redaktor 
15902.03.2020Redaktor 
15813.02.2020Redaktor 
15721.01.2020Marta URBAN 
15617.01.2020Redaktor 
15514.01.2020Redaktor 
15409.12.2019Redaktor 
15322.11.2019Redaktor 
15215.10.2019Redaktor 
15114.10.2019Redaktor 
15014.10.2019Redaktor 
14914.10.2019Redaktor 
14831.05.2019Redaktor 
14709.04.2019Redaktor 
14619.02.2019Redaktor 
14507.12.2018Redaktor 
14403.08.2018Redaktor 
14310.07.2018Redaktor 
14208.06.2018Redaktor 
14106.06.2018Redaktor 
14004.05.2018Redaktor 
13926.04.2018Redaktor 
13806.04.2018Redaktor 
13706.04.2018Marta URBAN 
13612.02.2018Redaktor 
13509.02.2018Marta URBAN 
13408.02.2018Marta URBAN 
13302.02.2018Redaktor 
13202.02.2018Redaktor 
13102.02.2018Redaktor 
13029.01.2018Redaktor 
12915.11.2017Redaktor 
12810.11.2017Redaktor 
12731.10.2017Redaktor 
12625.10.2017Redaktor 
12508.09.2017Redaktor 
12407.08.2017Redaktor 
12302.08.2017Redaktor 
12230.06.2017Redaktor 
12113.06.2017Redaktor 
12009.06.2017Redaktor 
11902.06.2017Redaktor 
11801.06.2017Redaktor 
11711.05.2017Redaktor 
11605.05.2017Redaktor 
11520.04.2017Redaktor 
11411.04.2017Redaktor 
11305.04.2017Redaktor 
11230.01.2017Redaktor 
11125.01.2017Redaktor 
11024.01.2017Redaktor 
10924.01.2017Redaktor 
10817.01.2017Redaktor 
10729.12.2016Redaktor 
10608.12.2016Redaktor 
10525.11.2016Redaktor 
10423.11.2016Redaktor 
10322.11.2016Redaktor 
10221.11.2016Redaktor 
10108.11.2016Redaktor 
10007.11.2016Redaktor 
9904.11.2016Redaktor 
9802.11.2016Redaktor 
9702.11.2016Redaktor 
9620.10.2016Redaktor 
9520.10.2016Redaktor 
9418.10.2016Marta URBAN 
9318.10.2016Redaktor 
9205.10.2016Redaktor 
9104.10.2016Redaktor 
9012.07.2016Redaktor 
8908.07.2016Redaktor 
8804.05.2016Redaktor 
8715.02.2016Redaktor 
8610.02.2016Redaktor 
8505.02.2016Redaktor 
8401.02.2016Redaktor 
8301.02.2016Redaktor 
8207.01.2016Redaktor 
8104.01.2016Redaktor 
8004.01.2016Redaktor 
7927.11.2015Redaktor 
7824.11.2015Redaktor 
7705.11.2015Redaktor 
7616.10.2015Redaktor 
7509.10.2015Redaktor 
7405.10.2015Marcin TROJANOWSKI 
7301.10.2015Maria KARAŚ 
7230.07.2015Redaktor 
7128.07.2015Redaktor 
7022.07.2015Redaktor 
6921.07.2015Redaktor 
6814.07.2015Redaktor 
6709.07.2015Redaktor 
6606.07.2015Redaktor 
6506.07.2015Redaktor 
6426.05.2015Redaktor 
6320.05.2015Redaktor 
6218.05.2015Redaktor 
6113.05.2015Redaktor 
6007.05.2015Redaktor 
5905.05.2015Redaktor 
5830.04.2015Redaktor 
5716.04.2015Redaktor 
5601.04.2015Redaktor 
5523.03.2015Redaktor 
5423.03.2015Redaktor 
5316.03.2015Redaktor 
5210.03.2015Redaktor 
5110.03.2015Redaktor 
5019.02.2015Redaktor 
4917.02.2015Redaktor 
4811.02.2015Redaktor 
4711.02.2015Redaktor 
4604.02.2015Redaktor 
4502.02.2015Redaktor 
4409.01.2015Redaktor 
4315.12.2014Redaktor 
4203.12.2014Redaktor 
4103.12.2014Redaktor 
4003.12.2014Redaktor 
3927.11.2014Redaktor 
3826.11.2014Redaktor 
3705.11.2014Redaktor 
3621.10.2014Redaktor 
3513.10.2014Redaktor 
3413.10.2014Redaktor 
3302.09.2014Redaktor 
3208.05.2014Redaktor 
3129.04.2014Redaktor 
3013.03.2014Redaktor 
2907.03.2014Redaktor 
2819.02.2014Redaktor 
2718.02.2014Redaktor 
2617.02.2014Redaktor 
2514.02.2014Redaktor 
2427.01.2014Redaktor 
2323.01.2014Redaktor 
2208.01.2014Redaktor 
2107.01.2014Redaktor 
2023.12.2013Redaktor 
1918.12.2013Redaktor 
1806.12.2013Redaktor 
1707.11.2013Redaktor 
1610.10.2013Redaktor 
1529.08.2013Redaktor 
1429.08.2013Redaktor 
1325.07.2013Redaktor 
1211.07.2013Redaktor 
1108.07.2013Redaktor 
1006.06.2013Redaktor 
928.05.2013Redaktor 
808.05.2013Redaktor 
729.04.2013Redaktor 
602.04.2013Redaktor 
518.03.2013Redaktor 
408.03.2013Redaktor 
328.02.2013Marcin Trojanowski 
212.02.2013Marcin Trojanowski 
121.11.2012Maria Karaś