Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Władze> Senat> Kompetencje Senatu SGH
Biuletyn Informacji Publicznej
Kompetencje Senatu SGH

Poniższy tekst stanowi konspekt rozdziału 1 „Senat i Rektor” działu III „Organy SGH” statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGH.
 2. Senat zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką SGH oraz wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę kolegium albo przynajmniej dwóch członków Senatu.
 3. Do kompetencji Senatu należy:
  1) uchwalanie statutu i jego wiążącej wykładni;
  2) uchwalanie strategii rozwoju SGH;
  3) ustalanie zasad działania Uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań;
  4) uchwalanie regulaminu studiów oraz regulaminu studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów;
  5) uchwalanie regulaminu studiów podyplomowych;
  6) określanie kierunków studiów oraz formy, poziomu i profilu kształcenia w SGH na poszczególnych kierunkach, w tym podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji kierunku studiów oraz specjalności kierunkowych;
  7) podejmowanie na wniosek Senackiej Komisji Programowej i po zasięgnięciu opinii rad kolegiów, uchwał w sprawie ustalenia programów kształcenia, w tym planów studiów na poszczególnych kierunkach studiów oraz formach, poziomach i profilach kształcenia oraz warunków uzyskiwania dyplomów; wniosek podlega zaopiniowaniu przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów;
  8) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, programów kształcenia, w tym planów studiów doktoranckich;
  9) ustalanie wytycznych w sprawie prowadzenia w SGH studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń;
  10) ustalanie warunków i trybu przyjęć na studia i studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów;
  11) podejmowanie uchwał w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe;
  12) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji roku akademickiego;
  13) określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów;
  14) ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi;
  15) ustalanie ogólnych zasad prowadzenia studiów o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych;
  16) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania finansowego SGH;
  17) ustalanie zasad podziału środków przeznaczonych na prace badawcze, w zakresie nieuregulowanym przez odrębne przepisy prawa;
  18) dokonywanie oceny działalności Uczelni oraz oceny działalności Rektora;
  19) określanie kierunków polityki kadrowej;
  20) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych;
  21) określanie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowniczych w oparciu o środki inne niż dotacje z budżetu państwa;
  22) wyrażanie zgody na zawiązanie oraz treść aktu założycielskiego albo statutu spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym;
  23) wyrażanie zgody na dokonanie przez SGH czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2.000.000 złotych;
  24) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez SGH zobowiązań pieniężnych nieobjętych planem rzeczowo-finansowym na dany rok, w tym zobowiązań wekslowych, na kwotę przekraczającą 1.000.000 złotych;
  25) wyrażanie zgody na przyjęcie darowizn, spadków i zapisów o wartości przekraczającej 2.000.000 złotych;
  26) wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora i dziekanów kolegiów;
  27) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, innych przepisach prawa, statucie, regulaminie studiów, regulaminie studiów doktoranckich i regulaminie studiów podyplomowych.
 4. W sprawach dotyczących prowadzenia studiów wyższych Senat wykonuje kompetencje rady podstawowej jednostki organizacyjnej określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych do ustawy, chyba że przepis szczególny statutu stanowi inaczej.
 5. Senat, w odniesieniu do pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, wykonuje kompetencje rady kolegium w sprawach dotyczących działalności tych jednostek organizacyjnych oraz w sprawach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli akademickich zatrudnianych w tych jednostkach, chyba że przepis szczególny statutu stanowi inaczej lub radzie danej pozakolegialnej jednostki organizacyjnej została przyznana szczególna kompetencja w ramach nadanego jej regulaminu organizacyjnego.
 6. W sprawach należących do kompetencji Senatu przysługuje mu i jego komisjom prawo zwracania się o wyjaśnienia i informacje do wszystkich innych organów i jednostek organizacyjnych Uczelni, organów samorządu studentów i samorządu doktorantów, organów uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, jak również do wszystkich członków społeczności akademickiej SGH.
 7. Senat może tworzyć stałe i doraźne komisje senackie.
Utworzył: Maria Miśkiewicz (18.02.2013)
Opublikował: Maria Karaś (19.02.2013)
Ostatnia zmiana: 28.10.2019
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
628.10.2019Redaktor 
508.10.2019Redaktor 
411.05.2018Redaktorprzeglądana
322.04.2015Redaktor 
201.03.2013Redaktor 
119.02.2013Redaktor