Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Władze> Senat> Kompetencje Senatu SGH
Biuletyn Informacji Publicznej
Kompetencje Senatu SGH

Poniższy tekst stanowi część rozdziału 1 „Senat i Rektor” działu III „Organy Uczelni” Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGH.
 2. Senat zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką SGH oraz wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę kolegium albo przynajmniej dwóch członków Senatu.
 3. Do kompetencji Senatu należy:
  1) uchwalanie statutu i jego wiążącej wykładni,
  2) uchwalanie strategii rozwoju SGH opracowanej przez Rektora,
  3) ustalanie zasad działania Uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań,
  4) uchwalanie regulaminu studiów oraz regulaminu studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów,
  5) uchwalanie regulaminu studiów podyplomowych,
  6) określanie kierunków studiów i poziomu kształcenia w SGH na poszczególnych kierunkach, w tym podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji kierunku studiów oraz specjalności kierunkowych,
  7) określanie liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów, w tym studentów nowo rekrutowanych,
  8) podejmowanie na wniosek Senackiej Komisji Programowej, sporządzony po zasięgnięciu opinii rad kolegiów, uchwał w sprawie ustalenia programów kształcenia, w tym planów studiów na poszczególnych kierunkach studiów oraz warunków uzyskiwania dyplomów; wniosek podlega zaopiniowaniu przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów,
  9) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, programów kształcenia, w tym planów studiów doktoranckich,
  10) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie programów kształcenia, w tym planów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
  11) ustalanie warunków i trybu przyjęć na studia i studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe,
  13) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji roku akademickiego,
  14) określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów,
  15) ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi,
  16) ustalanie ogólnych zasad prowadzenia studiów o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych,
  17) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania finansowego SGH,
  18) ustalanie zasad podziału środków przeznaczonych na prace badawcze, w zakresie nieuregulowanym przez odrębne przepisy prawa,
  19) dokonywanie oceny działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jej działalności oraz ocena działalności Rektora,
  20) określanie kierunków polityki kadrowej,
  21) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych,
  22) określanie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowniczych w oparciu o środki niepochodzące z budżetu państwa,
  23) wyrażanie zgody na zawiązanie oraz treść aktu założycielskiego albo statutu spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy,
  24) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez SGH składnikami aktywów środków trwałych o wartości przekraczającej 250 000 euro, stosownie do art. 90 ust. 4 ustawy,
  25) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez SGH zobowiązań pieniężnych nieobjętych planem rzeczowo-finansowym na dany rok, w tym zobowiązań wekslowych, na kwotę przekraczającą równowartość 100 000 euro,
  26) wyrażanie zgody na przyjęcie darowizn, spadków i zapisów o wartości przekraczającej 100 000 euro,
  27) wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora i dziekanów kolegiów,
  28) wyrażanie opinii o projektach zmian regulaminu organizacyjnego SGH,
  29) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, innych przepisach prawa, statucie, regulaminie studiów, regulaminie studiów doktoranckich i regulaminie studiów podyplomowych.
 4. Jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Senat pełni również kompetencje przyznane:
  1) w ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy, w sprawach dotyczących prowadzenia studiów wyższych − radzie podstawowej jednostki organizacyjnej,
  2) w statucie rady kolegium − wobec pozakolegialnych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej.
 5. W sprawach należących do kompetencji Senatu przysługuje mu i jego komisjom prawo zwracania się o wyjaśnienia i informacje do wszystkich innych organów i jednostek organizacyjnych Uczelni, organów samorządu studentów i samorządu doktorantów, organów uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, jak również do wszystkich członków społeczności akademickiej SGH.
 6. Senat może tworzyć stałe i doraźne komisje senackie.
Utworzył: Maria Miśkiewicz (18.02.2013)
Opublikował: Maria Karaś (19.02.2013)
Ostatnia zmiana: 28.10.2019
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
628.10.2019Redaktor 
508.10.2019Redaktor 
411.05.2018Redaktor 
322.04.2015Redaktorprzeglądana
201.03.2013Redaktor 
119.02.2013Redaktor