Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Władze> Senat> Kompetencje Senatu SGH
Biuletyn Informacji Publicznej
Kompetencje Senatu SGH


Poniższy tekst stanowi część rozdziału 1 „Senat i Rektor” działu III „Organy Uczelni” Statutu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

§ 43
 
 1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym SGH.
 2. Senat zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką SGH oraz wyraża opinie wsprawach przedłożonych przez Rektora, radę kolegium albo przynajmniej dwóch członków Senatu.
 
§ 44
 1. Członkami Senatu są:

  1) Rektor jako przewodniczący,
  2) prorektorzy,
  3) dziekani kolegiów,
  4) dziekani studiów,
  5) przedstawiciele nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego − w liczbie 5 (pięć),
  6) przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego − w liczbie 6 (sześć),
  7) przedstawiciele samorządu studentów − w liczbie 6 (sześć),
  8) jeden przedstawiciel samorządu doktorantów,
  9) jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 2. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu, nie więcej jednak niż trzy piąte tego składu.
 3. Przedstawiciele studentów i doktorantów w Senacie stanowią nie mniej niż jedną piątą składu Senatu.
 
§ 45
 
 1. W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym:

  1) kanclerz, jeżeli nie jest członkiem Senatu,
  2) kwestor, jeżeli nie jest członkiem Senatu,
  3) dyrektor Biblioteki SGH, jeżeli nie jest członkiem Senatu,
  4) sekretarz Senatu, jeżeli nie jest członkiem Senatu,
  5) prezes Stowarzyszenia Absolwentów SGH,
  6) po jednym przedstawicielu każdego związku zawodowego działającego w SGH,
  7) przewodniczący samorządu studentów, jeżeli nie jest członkiem Senatu,
  8) przewodniczący samorządu doktorantów, jeżeli nie jest członkiem Senatu.
 2. W posiedzeniach Senatu uczestniczy Rektor-elekt.
 3. Na pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji urzędujący Rektor zaprasza ustępującego Rektora, jeżeli nie jest on członkiem Senatu.
 4. Rektor zaprasza na posiedzenia Senatu nauczycieli akademickich Uczelni będących członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej lub Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, jeżeli nie są oni członkami Senatu.
 5. Na posiedzenia Senatu mogą być zapraszane przez Rektora również inne osoby, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem obrad.
 6. Osobom, o których mowa w ust. 2-5, przysługuje prawo zabrania głosu. Osoby te, jak również osoby, o których mowa w ust. 1, nie biorą udziału w głosowaniach i nie są uprawnione zgłaszać wnioski merytoryczne i formalne.
 
 
§ 46
 1. Do kompetencji Senatu należy:
  1) uchwalanie statutu i jego wiążącej wykładni,
  2) uchwalanie strategii rozwoju SGH opracowanej przez Rektora,
  3) ustalanie zasad działania Uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań określonych w § 4,
  4) uchwalanie regulaminu studiów oraz regulaminu studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów,
  5) uchwalanie regulaminu studiów podyplomowych,
  6) określanie kierunków studiów i poziomu kształcenia w SGH na poszczególnych kierunkach, w tym podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji kierunku studiów oraz specjalności kierunkowych,
  7) określanie liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów, w tym studentów nowo rekrutowanych,
  8) podejmowanie na wniosek Senackiej Komisji Programowej, sporządzony po zasięgnięciu opinii rad kolegiów, uchwał w sprawie ustalenia planów studiów i programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym minimów programowych dla kierunków studiów i specjalności kierunkowych oraz warunków uzyskiwania dyplomów; wniosek podlega zaopiniowaniu przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów,
  9) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, planów i programów studiów doktoranckich,
  10) ustalanie wytycznych dla rad kolegiów w sprawie uchwalania przez nie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
  11) ustalanie warunków i trybu przyjęć na studia i studia doktoranckie, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów i samorządu doktorantów,
  12) podejmowanie uchwał w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe,
  13) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji roku akademickiego,
  14) określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów lub doktorantów,
  15) ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi,
  16) ustalanie ogólnych zasad prowadzenia studiów o profilu praktycznym z udziałem podmiotów gospodarczych,
  17) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowo oraz sprawozdania finansowego SGH,
  18) ustalanie zasad podziału środków przeznaczonych na prace badawcze, w zakresie nieuregulowanym przez odrębne przepisy prawa,
  19) dokonywanie oceny działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jej działalności oraz ocena działalności Rektora,
  20) określanie kierunków polityki kadrowej,
  21) określanie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych,
  22) określanie zasad zwiększania wynagrodzeń pracowniczych w oparciu o środki niepochodzące z budżetu państwa,
  23) wyrażanie zgody na zawiązanie oraz treść aktu założycielskiego albo statutu spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy,
  24) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez SGH składnikami aktywów środków trwałych o wartości przekraczającej 250 000 euro, stosownie do art. 90 ust. 4 ustawy,
  25) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez SGH zobowiązań pieniężnych nieobjętych planem rzeczowo-finansowym na dany rok, w tym zobowiązań wekslowych, na kwotę przekraczającą równowartość 100 000 euro,
  26) wyrażanie zgody na przyjęcie darowizn, spadków i zapisów o wartości przekraczającej 100 000 euro,
  27) wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Rektora i dziekanów kolegiów,
  28) wyrażanie opinii o projektach zmian regulaminu organizacyjnego SGH,
  29) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie, innych przepisach prawa, statucie, regulaminie studiów, regulaminie studiów doktoranckich i regulaminie studiów podyplomowych.
 2. W nagłych przypadkach, grożących niepowetowaną szkodą dla SGH, Rektor jest uprawniony, po przeprowadzeniu konsultacji w formie zwyczajowo przyjętej, złożyć oświadczenie woli w sprawach określonych w ust. 1 pkt 25 i 26 bez zgody Senatu. Senat wyraża następczą zgodę na czynność Rektora na swoim najbliższym posiedzeniu.
 3. Samorząd studentów i samorząd doktorantów przedstawiają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
 
§ 47
 
Jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Senat pełni również kompetencje przyznane:
1) w ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy, w sprawach dotyczących prowadzenia studiów wyższych − radzie podstawowej jednostki organizacyjnej,
2) w statucie radzie kolegium − wobec pozakolegialnych jednostek organizacyjnych działalności podstawowej.
 
§ 48
 
Uchwały Senatu podjęte w zakresie jego kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów SGH, jej pracowników, studentów i doktorantów.
 
§ 49
 
W sprawach należących do kompetencji Senatu przysługuje mu i jego komisjom prawo zwracania się o wyjaśnienia i informacje do wszystkich innych organów i jednostek organizacyjnych Uczelni, organów samorządu studentów i samorządu doktorantów, organów uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, jak również do wszystkich członków społeczności akademickiej SGH.
 
§ 50
 1. Senat może tworzyć stałe i doraźne komisje senackie.
 2. Uchwały komisji mają charakter opinii lub wniosków i nie ograniczają ustawowych lub statutowych kompetencji organów SGH.
 3. Stałymi komisjami tworzonymi przez Senat są w szczególności:
  1) Senacka Komisja Programowa,
  2) Senacka Komisja Budżetu i Finansów,
  3) Senacka Komisja Nauki,
  4) Senacka Komisja Statutowa,
  5) Senacka Komisja Współpracy z Zagranicą i Otoczeniem.
§ 51
 
 1. Senacka Komisja Programowa przygotowuje dla Senatu i Rektora opinie i wnioski dotyczące kierunków i zasad polityki kształcenia w SGH oraz koordynacji działalności dydaktycznej Uczelni. W szczególności przy udziale rad kolegiów Senacka Komisja Programowa opracowuje projekty uchwał Senatu w sprawie określenia planów studiów
  i programów kształcenia oraz sylabusów w zakresie przedmiotów obowiązkowych − zarówno dla wszystkich studentów SGH, jak i w ramach poszczególnych kierunków studiów.
 2. W skład Senackiej Komisji Programowej wchodzą między innymi: prorektor do spraw studenckich, dziekani kolegiów, dziekani studiów i przewodniczący rad programowo-dydaktycznych kierunków studiów oraz przedstawiciele samorządu studentów.
 
§ 52
 1. Komisje stałe są powoływane na okres kadencji Senatu, nie później niż dwa miesiące od rozpoczęcia jego kadencji.
 2. Senat określa liczbę członków poszczególnych komisji z uwzględnieniem udziału przedstawicieli kolegiów, pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, samorządu studentów i samorządu doktorantów, w zależności od zakresu i charakteru zadań odnośnej komisji.
 3. Z zastrzeżeniem szczególnego statusu Senackiej Komisji Programowej, kandydatów na członków komisji stałych wskazują dziekani kolegiów, kierownicy pozakolegialnych jednostek organizacyjnych, organy samorządu studentów i samorządu doktorantów, a Senatowi w celu ich powołania przedstawia Rektor; kompetencja przedstawiania kandydatów na członków komisji przysługuje także członkom Senatu.
 4. Senat wybiera na wniosek Rektora przewodniczącego stałej komisji spośród osób powołanych do komisji lub członków Senatu.
 
§ 53
 1. Dla zbadania konkretnego zagadnienia lub wyrażenia opinii w sprawie nienależącej do wyłącznego zakresu działania żadnej komisji stałej, Senat może powołać komisję doraźną, określając jej skład i osobę przewodniczącego.
 2. Kadencja komisji doraźnej kończy się w dniu wskazanym w uchwale powołującej komisję, a w braku takiego określenia w dniu, w którym Senat stwierdził wykonanie przez komisję wszystkich powierzonych jej zadań.
   
Utworzył: Maria Miśkiewicz (18.02.2013)
Opublikował: Maria Karaś (19.02.2013)
Ostatnia zmiana: 28.10.2019
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
628.10.2019Redaktor 
508.10.2019Redaktor 
411.05.2018Redaktor 
322.04.2015Redaktor 
201.03.2013Redaktor 
119.02.2013Redaktorprzeglądana