Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Władze> Senat> Kompetencje Senatu SGH
Biuletyn Informacji Publicznej
Kompetencje Senatu SGH

Wyciąg ze statutu SGH stanowiacego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r.

§ 47

1. Do kompetencji Senatu należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian;

2) uchwalanie:

a) regulaminu kolegium,

b) regulaminu studiów,

c) regulaminu szkoły doktorskiej,

d) regulaminu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;

3) uchwalanie strategii Uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji;

4) uchwalanie kodeksów etyki;

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Uczelni, w tym powoływanie przewodniczącego Rady;

6) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni;

7) opiniowanie kandydatów na Rektora;

8) wybór przewodniczących rad naukowych;

9) przeprowadzanie oceny funkcjonowania Uczelni;

10) formułowanie rekomendacji dla Rady Uczelni i Rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;

11) nadawanie stopni naukowych, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu;

12) określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego,
w zakresie określonym ustawą;

13) nadawanie tytułu doktora honoris causa;

14) wskazywanie studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej;

15) ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz do szkół doktorskich, po zasięgnięciu opinii odpowiednio samorządu studentów albo samorządu doktorantów;

16) ustalanie:

a) na wniosek Senackiej Komisji Programowej i po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu studentów, programów studiów wyższych na poszczególnych kierunkach studiów oraz formach, poziomach i profilach kształcenia oraz warunków uzyskiwania dyplomów,

b)  po zasięgnięciu opinii uczelnianego organu samorządu doktorantów, programów kształcenia
w szkołach doktorskich,

c)  programów studiów podyplomowych;

17) określanie wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego;

18) określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;

19) określanie zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów oraz trybu i warunków zwalniania –
w całości lub części – z tych opłat;

20) opiniowanie kryteriów i trybu dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich;

21) zatwierdzanie regulaminu:

a) akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,

b) centrum transferu technologii

– działających w formie jednostki ogólnouczelnianej;

22) opiniowanie kandydatów na:

a) dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości,

b) dyrektora centrum transferu technologii

– działających w formie jednostki ogólnouczelnianej;

23) wyrażanie zgody na:

a) utworzenie spółki celowej, o której mowa w art. 149 ust. 1 ustawy,

b) utworzenie lub przystąpienie do spółki kapitałowej tworzonej w celu realizacji przedsięwzięć
z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi;

24) określanie zasad, kryteriów i trybu przyznawania pracownikom, studentom i doktorantom stypendiów z własnego funduszu stypendialnego SGH;

25) ustalanie ogólnych zasad współpracy SGH z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami naukowymi i społecznymi, a także organizacjami i podmiotami gospodarczymi;

26) uchwalanie:

a) ​regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji,

b) regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uczelni;

27) wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;

28) wykonywanie zadań związanych z:

a) przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,

b) włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia

– zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

29) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu dla wspólnoty Uczelni przedłożonych przez Rektora, dziekana kolegium, dziekana studium, dziekana szkoły doktorskiej albo co najmniej jedną piątą członków Senatu;

30) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie.

2. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 11, podejmowane są przez członków Senatu zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków.

3. Samorząd studentów i samorząd doktorantów przedstawiają opinie, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

Utworzył: Maria Miśkiewicz (18.02.2013)
Opublikował: Maria Karaś (19.02.2013)
Ostatnia zmiana: 28.10.2019
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
628.10.2019Redaktorprzeglądana
508.10.2019Redaktor 
411.05.2018Redaktor 
322.04.2015Redaktor 
201.03.2013Redaktor 
119.02.2013Redaktor