Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Władze> Rada Uczelni> Zadania Rady Uczelni SGH
Biuletyn Informacji Publicznej
Zadania Rady Uczelni SGH

Zadania Rady Uczelni SGH:


Wyciąg ze statutu SGH stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z 29 maja 2019 r.: 

§ 55

1.  Do zadań Rady Uczelni należy:

1)     opiniowanie projektu strategii Uczelni;

2)     opiniowanie projektu statutu;

3)     monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;

4)     monitorowanie zarządzania Uczelnią;

5)     wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;

6)     opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;

7)     na wniosek Rektora opiniowanie programów studiów o profilu praktycznym;

8)     wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;

9)     podejmowanie decyzji w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;

10)   wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

2.  W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

1)     opiniuje plan rzeczowo-finansowy;

2)     zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

3)     zatwierdza sprawozdanie finansowe;

4)     dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni;

5)     wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Uczelni, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę
2 000 000 zł.

3.  W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

4.  Rada Uczelni składa Senatowi na jego pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim roczne sprawozdanie z działalności.

5.  Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.

Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (26.11.2019)
Opublikował: Maria MIŚKIEWICZ (26.11.2019)
Ostatnia zmiana: 20.01.2020
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
420.01.2020Maria KARAŚ 
326.11.2019Maria KARAŚ 
226.11.2019Maria KARAŚprzeglądana
126.11.2019Maria KARAŚ